GDPR

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen "GDPR") vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

1. Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je provozovatel Hotelu Žabčice společnost PEPE FOOD & GYM s. r. o., se sídlem Pod Kopcem 207, 691 64 Nosislav, IČ: 05653894, DIČ CZ05653894 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 97167.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@hotelzabcice, tel.: +420 778 473 150.

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Oblast a Účel zpracování

Právní titul

Subjekt údajů

Osobní údaje

Zpracovatel

Způsob zpracování

Příjemce *

Doba uchování

 

HR

Pracovně-právní agenda

Zákonná povinnost

Zaměstnanci

Rozsah dle pracovní smlouvy

Ne

 

Pojištovny, Úřad práce, Správa sociálního zabezpečení, mzdová účtárna, personální úsek

Do konce pracovního poměru

 

HR

Mzdová agenda

Zákonná povinnost

Zaměstnanci

Rozsah dle mzdové agendy

Externí zpracovatel mezd

 

účetní

20 let (mzdový list)

 

HR

Docházka

Zákonná povinnost

Zaměstnanci

Rozsah dle systému docházky

Ne

docházkové listy

Úřad inspekce práce, personální úsek

Trvání pracovněprávního vztahu a 10 let po ukončení

 

FO

Rezervace

Plnění smlouvy

Zákazníci

Jméno, příjmení, email, telefon, termín pobytu, speciální požadavky, narozeniny, preference

Ne

Šanony a rezervační  system

Recepce

180 dní

 

FO

Vedení evidenční knihy

Zákonná povinnost (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)

Zákazníci (cizinci)

Doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

Ne

Evidenční kniha

Policie ČR , Cizinecká policie, recepce

6 let

 

FO

Vedení domovní knihy

Zákonná povinnost (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců)

Zákazníci

(cizinci)

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, počátek a konec ubytování

Ne

Domovní kniha, internetová aplikace Ubytport

Cizinecká policie, recepce

6 let

 
 

FO

Evidence hostů

Plnění ze smlouvy

Zákazníci

Jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu, datum příjezdu a odjezdu

Ne

PMS

Rezervační system

180 dní

 


Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis  ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž        zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.
K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Chcete-li podat žádost elektronicky:
a) zašlete ji e-mailem na adresu hotelzabcice@seznam.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
b) Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky mtkscrh.
Uveďte do ní:
1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.